ELEKTRONI?KI CILINDRI  
     

Elektroni?ki cilindri predstavljaju najnoviju rije? tehnike u svijetu sigurnosnih cilindara i sistema zaklju?avanja objedinjuju?i kvalitete vrhunskih mehani?kih cilindara sa najnovijim elektroni?kim dostignu?ima.

Karakteristike elektroni?kog cilindara su:

1.
Ne postoji klju?. Cilindar otvaramo ID katicom.
Nema fizi?kog kontakta izme?u kartice i cilindra.
2.
Omogu?ava kontrolu pristupa programiranjem
kartica koje se dodjeljuju korisnicima.
3.
Omogu?ava terminsku kontrolu pristupa, te
njeno retrogradno o?itavanje.
4.
Jednostavna i brza izrada ili izmjena ?ak i
najkompliciranijih sistema zaklju?avanja.
5.
Nemogu?e ga je "?e?ljati" ili ?upati.
(DORMA XS sa za?titnom rozetom)
6.
Izra?uje se u svim standardnim dimenzijama kao
i mehani?ki cilindar.
7.
Montira se na postoje?a vrata bez ikakvih
dodatnih zahvata.
   
   

Najve?a prepreka kod odluke o kupovini elektroni?kog cilindra predstavlja njegova ne?to vi?a cijena u odnosu na mehani?ki cilindar iste klase sigurnosti i kvalitete.

Me?utim, po?etno ve?e ulaganje u elektroni?ke cilindre pokazuje se isplativim svaki put kada ga usporedimo sa mehani?kim, gdje gubitak klju?a naj?e??e zna?i da ?ete morati zamijeniti cilindar.

Kod elektroni?kog cilindra izgubljena se kartica lako i jednostavno izbri?e iz memorije bez ikakve potrebe za va?enjem ili zamjenom samog cilindra.

   

Kod radnih organizacija gdje je broj cilindara velik, a sigurnost visoko na listi zahtjeva, ?esto se doga?a da zaposlenik izgubi ili otu?i karticu.

Upravo se ovdje pokazuje isplativost elektronske verzije sistema zaklju?avanja - kod mehani?kog sistema takva bi situacija zna?ila veliki izdatak zbog potrebe za izmjenom velikog broja (ili ?ak svih) cilindara i klju?eva u sistemu.

Kod elektroni?kog sistema sve ?to treba napraviti je kao i kod pojedina?nog cilindra - izbrisati izgubljenu/otu?enu karticu iz memorije, ?to je neusporedivo jeftinije i br?e od rje?avanja iste situacije kod mehani?kog sistema zaklju?avanja.

   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
我以为粉嫩公主酒酿蛋味道不怎么好吃粉嫩公主酒酿蛋,但没想到味道很好,甜得滑溜溜的。还有,淡糯米的香味,觉得很好喝,一边喝,一边充满了心情丰胸产品 ,这是一举两得的。持续半个月以上时,感觉胸部逐渐发热,这个开始发育丰胸,一个月以上时开始明显的长肉,丰满,内衣开始变紧,两个月以上的时间基本上杯子变大,后面的长肉变得更快,三个月以上的时间从a杯子增加到c杯子丰胸食物